(1.1) Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti CRYSTAL CLUB s.r.o.  (ďalej len „VOP“) sa pod pojmom:

"Klub" rozumie spoločnosť CRYSTAL CLUB s.r.o. so sídlom Pribinova 10, 811 09  Bratislava, IČO: 46 735 755, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 82696/B;

Internetová stránka“ rozumie internetová stránka www.crystalbusinessclub.sk prípadne iná internetová stránka (stránky), ktorá je s vedomím Klubu presmerovaná na obsah stránky www.crystalbusinessclub.sk, a ktorej je Klub prevádzkovateľom;

Služby“ alebo „Služba“ rozumejú produkty a/alebo služby, ktoré sú uvedené na Internetovej stránke;

"Klient" rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s Klubom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom, výhradne za účelom podnikania;

Dokumenty“ rozumie:

a/ zápisnica z valného zhromaždenia Klienta alebo rozhodnutie jediného spoločníka alebo akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Klienta alebo iný dokument Klienta majúci obdobné účinky, preukazujúce, že zo strany Klienta bolo prijaté rozhodnutie o zmene Sídla Klienta na inú adresu Sídla Klienta,

b/ návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstva  do obchodného registra miestne a vecne príslušného súdu s pečiatkou predmetného súdu preukazujúceho podanie takéhoto návrhu a týkajúci sa zmeny Sídla Klienta na inú adresu,

c/ výpis z príslušného obchodného registra, živnostenského alebo iného príslušného registra alebo iný dokument majúci obdobné účinky, preukazujúci vykonanie zápisu zmeny Sídla Klienta na základe návrhu uvedeného pod písm. b) na inú adresu príslušným obchodným registrom miestne a vecne príslušného súdu s príslušnou úradnou pečiatkou takéhoto súdu na predmetnom výpise;

Priestormi Klubu" rozumejú nebytové priestory - kancelárie Klubu  – kancelárie na 7. nadzemnom poschodí (označenom „L6“, t.j. šieste poschodie nad prízemím) nachádzajúce sa v „Polyfunkčnom dome Eurovea“ so súpisným číslom II.17191, ktorý sa nachádza na Pribinovej ul. č. 4, 6, 8, 10, 12, na pozemkoch parc. č. 9193/372, 9193/373, 9193/640, 9193/641, 9193/642, 9193/643, 9193/644 v k. ú. Nivy a na pozemkoch parc. č. 9180/4 a 9180/5 v k. ú. Staré Mesto, a ktorá je zapísaná na LV 3468, k. ú. Nivy a na LV 7670, k. ú. Staré Mesto (ďalej len „Centrum”). Centrum zahŕňa budovu s orientačným číslom 10 nachádzajúcu sa na parc. č. 9193/372  v k. ú. Nivy, zapísanej na LV č. 3468 pre katastrálne územie Nivy, okres Bratislava II;

Kredit“ rozumie predplatená peňažná suma za využívanie Priestorov Klubu a poskytovaných služieb Klubu;

"Člen" alebo "Členovia" rozumejú Klienti - plnoleté fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia ako aj právnické osoby, ktorí uzavreli s klubom "Zmluvu o členstve", ktorá upravuje druh členstva podľa výšky Kreditu;

Zodpovednou osobou" rozumie zamestnanec Klubu, alebo iná osoba poverená Klubom dohľadom nad využívaním služieb zo strany Klienta, poradenstvom, inštruktážou alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v Priestoroch Klubu a využívaním služieb poskytovaných Klubom;

Cenník" rozumie prehľad cien poskytovaných služieb a predávaných tovarov Klubom v Priestoroch Klubu. Člen bude prostredníctvom zodpovednej osoby s Cenníkom oboznámený pri vstupe do Klubu a Cenník bude užívateľovi k dispozícii na dostupnom mieste Klubu;

Rezervačný poplatok“ rozumie peňažná suma vo výške odplaty na Klientom objednané poskytované služby (catering, občerstvenie, iné služby), splatná na základe zálohovej faktúry Klubu, ktorá súčasne slúži ako kaucia (záloha) na prípadnú zmluvnú pokutu splatnú v prípade zrušenia (stornovania) objednaných poskytovaných služieb;

Sídlo“ rozumie adresa, ktorá je ako sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, ak takáto právnická osoba alebo fyzická osoba preukáže, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom;

Zmena adresy Sídla" považuje záväzok Klienta v príslušnej lehote dohodnutej zmluvou odovzdať Klubu Dokumenty. Uvedené Dokumenty preukazujú, že došlo k zmene Sídla Klienta na inú adresu;

"Obchodná adresa" rozumie adresa, na ktorej Klient môže vykonávať právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti;

Zverejnenie” rozumie sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných Priestoroch Klubu a/alebo na internetovej stránke Klubu alebo inou, podľa úvahy Klubu vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak;

 

(1.2) Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Klubu a Klienta pri poskytnutí Služieb objednaných prostredníctvom elektronickej komunikácie s Klubom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne v Klube, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom a sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi Klubom a Klientom v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Zmluva“), ak nie je v týchto VOP uvedené alebo s Klientom individuálne dohodnuté inak.

 

Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami rovnako ako aj vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

 

Kontaktné údaje Klubu:

CRYSTAL CLUB s.r.o.

Pribinova 10, 811 09  Bratislava

IČO: 46 735 755 / DIČ: 2023072920

Účet vedený v Tatra banka a.s. č. účtu SK73 1100 0000 0029 2988 4481

Tel.: +421 948 669600 / (pondelok až sobota) medzi 8.30 – 20:30 h

E-mail: recepcia@crystalclub.sk

(2.1) Obsahom Služieb poskytovaných Klubom je

  1. poskytovanie služieb Obchodnej adresy v Priestoroch Klubu,
  2. poskytovanie služieb Virtuálneho sídla v Priestoroch Klubu,
  3. poskytovanie služieb telefónneho a/alebo faxového čísla,
  4. prenájom Priestorov Klubu,
  5. poskytovanie administratívnych služieb, ktoré spočívajú najmä v tlačení zaslaných dokumentov, skenovaní dokumentov, preposielaní dokumentácie podľa požiadaviek Klienta súvisiacej so Službou,

sprostredkovanie ekonomického a právneho servisu - zakladanie obchodných spoločností v rámci celej Slovenskej republiky, vedenie účtovníctva, poskytovanie právneho poradenstva.

(3.1) Klient môže objednávať Služby Klubu prostredníctvom webstránky Klubu, e-mailu: recepcia@crystalclub.sk, telefonicky: 02 / 2091 5571 alebo osobne v Priestoroch Klubu. Zmluva medzi Klientom a Klubom sa uzatvára akceptáciou objednávky Klienta. Klub akceptuje objednávku Klienta len za podmienky, že Klient  uhradí celú cenu za Službu podľa Klubom zaslaných platobných informácii, ak nie je v Zmluve medzi Klientom a Klubom výslovne dohodnuté inak. Klient úhradou ceny za Službu vyjadruje bezpodmienečný súhlas s VOP.

(3.2) Klub sa zaväzuje poskytnúť Klientovi Službu v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve, Podmienkach a rozsahu poskytovaných služieb a týchto VOP, a to až po prijatí ceny za Službu, ak nie je v Zmluve medzi Klientom a Klubom výslovne dohodnuté inak.

(3.3) Podkladom na uhradenie ceny za Službu je zálohová faktúra, faktúra alebo Klubom vygenerované nezameniteľné platobné informácie.

(3.4) Ak Klient zistí nesúlad medzi tým, čo objednal a chcel objednať, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Klub e-mailovou správou zaslanou na adresu recepcia@crystalclub.sk .

(4.1) Klient je povinný za poskytované Služby Klubu platiť peňažné plnenie v zmysle platného Cenníka.

(4.2) Klient týmto potvrdzuje, že sa oboznámil s Cenníkom a akceptuje jeho zmeny rovnakým spôsobom ako zmeny VOP. Ak nie je v Zmluve medzi Klientom a Klubom výslovne dohodnuté inak, Klient je povinný uhradiť Klubu príslušnú peňažnú sumu za poskytované Služby Klubu vopred v deň poskytnutia služieb Klubu.

(4.3) V prípade ak sa Klient stal Členom Klubu a má na členskej karte Kredit, peňažná suma za poskytované Služby Klubu sa mu odpočíta z členskej karty. V prípade dokúpenia Kreditu na členskej karte sa Kredit obnovuje na ďalších 12 mesiacov odo dňa dokúpenia Kreditu, počas ktorých je Člen oprávnený Kredit použiť na platby za poskytované Služby Klubu. Klub poskytuje Členovi Klubu dohodnutú zľavu na poskytované Služby, a to podľa kategórie Člena.

(4.4) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nespotrebovaný Kredit na členskej karte je neprenosný a zostatok Kreditu po 12 mesiacoch odo dňa podpísania Zmluvy, respektíve po 12 mesiacoch po dokúpení Kreditu, Členovi prepadne. Klub je oprávnený vyúčtovať Členovi zmluvnú pokutu vo výške Klubom určeného rezervačného poplatku v prípade stornovania objednaných Služieb neskôr ako 24 hodín pred ich objednaným poskytnutím, pričom túto zmluvnú pokutu je oprávnený si odúčtovať z Kreditu.

(4.5) V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo skončenia Zmluvy dohodou Klub nie je povinný vrátiť Členovi nespotrebovaný Kredit na členskej karte a tento nespotrebovaný Kredit Členovi prepadá.

(4.6) Klient je povinný podpísať dodací list v deň poskytnutia Služieb Klubu; pri nepodpísaní dodacieho listu Klient výslovne prehlasuje, že akceptuje bez pripomienok doklady vystavené Klubom.

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú uvedenú v Zmluve, ak nie je zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak.

A Služba „Obchodná adresa“

(6.1) V danom prípade ide o službu, v rámci ktorej Klub umožní Klientovi používanie dohodnutej určenej adresy ako Obchodnej adresy Klienta počas trvania Zmluvy. Služba Obchodná adresa neumožňuje Klientovi zriadenie si Sídla na adrese Klubu.

(6.2) Klient je počas trvania Zmluvy oprávnený používať uvedenú adresu ako svoju Obchodnú adresu jej uvádzaním na svojich písomnostiach a dokumentoch v obchodnom styku s tretími osobami, pričom uvedené nezahŕňa fyzické užívanie Priestorov Klubu automaticky bez využitia služby prenájmu rokovacej miestnosti (viď písm. D. nižšie). Klub sa počas poskytovania uvedenej služby zaväzuje pri vstupe do Priestorov Klubu umiestniť názov Klienta na poštovej schránke vo veľkosti podľa svojho uváženia za účelom informovania o Obchodnej adrese Klienta.

  1. Služba „Virtuálne sídlo“

(6.3) V danom prípade ide o službu, v rámci ktorej Klub umožní Klientovi registráciu dohodnutej určenej adresy ako Sídla Klienta a jej používanie ako Sídla Klientom počas trvania Zmluvy.

(6.4) Klient je počas trvania Zmluvy oprávnený používať uvedenú adresu ako svoje Sídlo jej uvádzaním na svojich písomnostiach a dokumentoch v úradnom či obchodnom styku s tretími osobami, pričom uvedené nezahŕňa fyzické užívanie Priestorov Klubu automaticky bez využitia služby prenájmu rokovacej miestnosti (viď písm. D. nižšie). Klub za účelom realizácie horeuvedeného zabezpečí pre Klienta vystavenie príslušného súhlasu vlastníka Priestorov Klubu so zápisom dohodnutej adresy ako Sídla Klienta v zmysle § 2 ods.3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Klub sa počas poskytovania uvedenej služby zaväzuje pri vstupe do Priestorov Klubu umiestniť názov Klienta na poštovej schránke vo veľkosti podľa svojho uváženia za účelom informovania o Sídle Klienta.

 

  1. Služba „Telefón“ a „Fax“

(6.5) V danom prípade ide o službu, pri ktorej Klub poskytne Klientovi konkrétne telefónne číslo a zabezpečí jeho sprevádzkovanie za účelom realizácie telefonických hovorov a/alebo faxových správ Klientovi.

(6.6) Klient berie na vedomie a súhlasí, že poskytnuté konkrétne telefónne číslo môže byť Klubom v priebehu trvania Zmluvy zmenené.

 

  1. Služba „Rokovacia miestnosť“

(6.7) Zmluvné strany sa dohodli, že Priestory Klubu bude Klient využívať len za účelom, na ktorú sú tieto svojim vybavením určené a to výlučne na obchodné rokovania, pracovné stretnutia, školenia, semináre a nevnášať do Priestorov Klubu nebezpečné, jedovaté a omamné látky, odpady, zamorujúce alebo znečisťujúce materiály, infekčné látky a materiály, pričom uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na zástupcov a zamestnancov Klienta a iné osoby, ktoré sa nachádzali/jú v Priestoroch Klubu na žiadosť a/alebo so súhlasom Klienta. Iné, odlišné použitie Priestorov Klubu si vyžaduje výslovný a predchádzajúci písomný súhlas Klubu.

(6.8) Klient sa zaväzuje užívať počínať si v Priestoroch Klubu tak, aby nevznikali žiadne škody a súčasne škody hroziace odvracať. Klub nezodpovedá za stratu či škody na veciach Klienta, ani na veciach, ktoré Klient odložil v Priestoroch Klubu. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na majetku Klubu ako aj za škodu na veciach alebo na zdraví osôb nachádzajúcich sa v Priestoroch Klubu. Klient sa zaväzuje Klubu takto vzniknutú škodu nahradiť v plnom rozsahu. Klient vyhlasuje, že si je vedomý toho, že Priestory Klubu sú voľne prístupné tretím osobám.

(6.9) Klient je povinný riadiť sa pri využívaní služieb Klubu pokynmi zodpovednej osoby alebo zamestnanca Klubu alebo štatutárneho orgánu alebo splnomocnenca Klubu, ustanoveniami Zmluvy, príslušnými bezpečnostnými predpismi, týmito VOP, ďalšími relevantnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov.

(6.10) Klient je povinný správať sa Priestoroch Klubu ohľaduplne, nenarušovať pokojnú atmosféru, zaobchádzať šetrne so všetkým zariadením a rešpektovať pokyny zodpovedných osôb, zamestnancov a poverených osôb Klubu; uvedené sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na hostí Klienta.

(6.11) Klient sa zaväzuje neinštalovať v Priestoroch Klubu akékoľvek elektronické zariadenia spôsobilé zaznamenať zvuk alebo obraz.

(6.12) Klient sa zaväzuje pri príchode do Priestorov Klubu písomne oznámiť / potvrdiť Klubu identitu prítomných osôb.

(6.13) Klub je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností uvedených v Zmluve a VOP spôsobom vhodným podľa uváženia Klubu.

(6.14) Klient nie je oprávnený uplatňovať voči Klubu akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení Priestorov Klubu (spoločenské či iné akcie). Klub si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku Priestorov Klubu alebo skrátiť prevádzkovú dobu v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre Klientov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Klientovi v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie úhrady akejkoľvek platby, ani na akúkoľvek inú finančnú kompenzáciu alebo poskytnutie náhradného plnenia.

(6.15) Po schválení Klubom je možné meniť kategórie členstva Klubu aj počas trvania Zmluvy. O zmene členstva Klubu uzatvoria zmluvné strany dodatok k Zmluve.

(6.16) V prípade nevyužívania členstva nemá Člen právo požadovať od Klubu žiadne finančné protiplnenie (ani vrátenie časti úhrady za členstvo).

 

Spoločné ustanovenia

 

(6.17) Klient je povinný využívať Služby tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena Klubu.

(6.18) Klient sa zaväzuje využívať Služby výlučne samostatne, t.j. neumožniť bez súhlasu Klubu jej využívanie treťou osobou.

(6.19) Zmluvné strany potvrdzujú, že v Priestoroch Klubu sa pri uzavretí Zmluvy nenachádzajú, a počas trvania Zmluvy ani nebudú nachádzať žiadne hnuteľné veci vo výlučnom či podielovom vlastníctve Klienta. V prípade nariadenia exekúcie alebo obdobného konania na majetok Klienta a jeho chybnej realizácii (formou predaja, poškodenia, zadržania, iného zabránenia užívania Klubom) na majetok Klubu nachádzajúci sa v Priestoroch Klubu sa Klient zaväzuje v plnej miere a bez zbytočného odkladu nahradiť Klubu všetku vzniknutú škodu.

(6.20) Klub si vyhradzuje právo, čo Klient berie na vedomie a súhlasí, požadovať od Klienta zaplatenie peňažnej sumy (tzv. depozitu) vo výške 3-mesačného poplatku za danú Službu podľa aktuálneho Cenníka, a to za účelom zabezpečenia úhrady ceny za používanie Služieb Klubu Klientom v prípade, že si svoje záväzky Klient voči Klubu neplní riadne a včas. Depozit je Klub oprávnený počas trvania Zmluvy použiť na úhradu ceny za používanie Služieb Klubu. V prípade použitia depozitu je Klient povinný do troch dní od vyzvania Klubu doplatiť Klubu depozit do jeho pôvodnej výšky. Klub sa zaväzuje pri skončení Zmluvy vrátiť Klientovi depozit, v prípade ak nebol použitý počas trvania Zmluvy alebo bol použitý a následne doplatený, alebo ho použiť na úhradu akýchkoľvek neuhradených dlžných súm Klienta.

(6.21) Klub je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služieb v prípade

  1. použitia depozitu počas trvania Zmluvy a následného nezaplatenia ceny za Služby Klientom, na ktorých úhradu nepostačoval prijatý a použitý depozit, alebo
  2. použitia depozitu alebo jeho časti počas trvania Zmluvy a jeho následného nedoplatenia, resp. nedoplatenia jeho použitej časti, do jeho pôvodnej výšky Klientom, a to na dobu do doplatenia ceny za Služby, na ktorú nepostačoval prijatý a použitý depozit a súčasného doplatenia depozitu do jeho pôvodnej výšky Klientom.

(6.22) Klub je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pri závažnom porušení povinnosti zo strany Klienta alebo jeho hosťa. Závažným porušením sa rozumie najmä, nie však výlučne, uvedenie nepravdivých informácií o svojej osobe pri uzavieraní Zmluvy, opakované porušovanie ustanovení Zmluvy alebo VOP, nerešpektovanie pokynov zodpovednej osoby, alebo pri zavinenom spôsobení škody na majetku Klubu, prípadne škody na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v Priestoroch Klubu.

(7.1) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, písomnosti, resp. informácie (ďalej len „Písomnosť“), ktoré sú zmluvné strany povinné si vzájomne poskytnúť podľa Zmluvy, si budú zmluvné strany vzájomne doručovať e-mailom, osobne alebo poštou. Pri osobnom doručovaní Písomností, pri doručovaní poštou, alebo pri oznamovaní skutočností prostredníctvom elektronických prostriedkov sa Písomnosť doručuje na poslednú známu korešpondenčnú adresu alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, telefónne alebo faxové číslo, uvedené v Zmluve.

(7.2) Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za prípadné nedoručenie Písomnosti alebo oznámenia, ak druhá zmluvná strana neoznámila bez zbytočného odkladu zmenu svojich kontaktných údajov. Pri doručovaní Písomnosti prostredníctvom e-mailu sa Písomnosť považuje za doručenú momentom jeho odoslania. Pri doručovaní Písomnosti prostredníctvom faxu sa považuje Písomnosť za doručenú momentom, vytlačenia faxovej správy o jej úspešnom odoslaní. Pri osobnom doručovaní sa Písomnosť považuje za doručenú okamihom, keď si zmluvné strany písomne potvrdia takéto doručenie Písomnosti. Ak niektorá zo zmluvných strán odmietne prijať doručovanú Písomnosť, považuje sa Písomnosť za doručenú dňom, kedy bolo jej prijatie odmietnuté. Pri doručovaní Písomnosti prostredníctvom pošty sa Písomnosť považuje za doručenú uplynutím troch (3) dní od jej odoslania Klubom, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia, pričom odoslanie Klub preukazuje predložením podacieho lístku.

(7.3) Korešpondenčnými adresami zmluvných strán pre doručovanie v zmysle Zmluvy sú údaje uvedené v Zmluve. Korešpondenčné adresy, e-mailové adresy, telefónne a faxové čísla zmluvných strán, je každá zo zmluvných strán oprávnená jednostranne meniť. Tieto zmeny sú účinné voči druhej zmluvnej strane až momentom doručenia zmenených údajov tejto druhej zmluvnej strane.

(8.1) Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi postupuje Klub v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním Služby Klient potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Klubu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Klubu, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

(8.2) Klub sa zaväzuje že nebude poskytovať osobné údaje Klienta tretím osobám, s výnimkou svojich zamestnancov a subdodávateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné. Klub je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu, a to aj tretiu osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, za predpokladu že táto zaručuje primeranú úroveň ochrany.

(8.3) Klub uchováva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté Klientom, výlučne za účelom poskytnutia Služby, za účelom spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami.

(8.4) Klient súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo obchodného mena spoločnosti alebo loga alebo ochrannej známky spoločnosti, ktorej sa Služba týka, prípadne aj názov obce, v ktorej majú sídlo, v referenciách Klubu (to zn. subjekty, ktoré využili služby Klubu) na internete alebo inak. Tento súhlas môže emailom na recepcia@crystalbusinessclub.sk kedykoľvek odvolať.

(9.1) Klub si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP, v nadväznosti na vývoj právneho a podnikateľského prostredia, a s ohľadom na svoju obchodnú politiku, kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Zmeny VOP Klub zverejní na internetovej stránke Klubu www.crystalbusinessclub.sk, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak. Klient je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou VOP písomným oznámením doručeným Klubu do 15 dní od kedy boli VOP určené zverejnením. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedený. Ak Klient v  lehote do 15 dní od zverejnenia VOP vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou VOP a nedôjde k dohode, je Klub oprávnený odstúpiť od príslušnej Zmluvy.

(9.2) Ak je ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo VOP neplatné alebo nevynútiteľné, alebo sa niekedy v budúcnosti takým stane, takáto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť, nebude mať vplyv na platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetko, čo je, alebo bude nevyhnutné na dosiahnutie rovnakého cieľa, ktorý zmluvné strany zamýšľali takýmto neplatným alebo nevynútiteľným ustanovením.

V Bratislave dňa 01.08.2016                                                                                 CRYSTAL CLUB s.r.o.